Олексій Вінниченко є доцентом кафедри давньої історії України та архівознавства у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Досліджує політичну і соціальну історію українських земель у складі Речі Посполитої та викладає курс „Річпосполита трьох народів: історія і міф” в рамках магістерської програми з історії у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Освіта: Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю „історія” (1997), навчався в аспірантурі у цьому ж університеті (1997–2000).

Кваліфікація: Науковий ступінь кандидата історичних наук отримав у Львівському державному університеті імені Івана Франка в 2002 році.

Публікації: Є автором праць: Rodzice, krewni i powinowaci a pamięć rodowa szlachty województwa ruskiego w XVII wieku (w świetle akt sejmikowych deductionis nobilitatis) in: Krakowskie Pismo Kresowe 6 (2014), Infida Pax: московська та шведська політика Речі Посполитої і Владислава IV очима шляхти Руського й Белзького воєводств (за сеймиковими інструкціями послам на сейми 1633–1647 років) у: Theatrum Humanae Vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко (2012), Доведення шляхетства на сеймиках Руського воєводства у Вишні (XVII – середина XVIII ст.): правова регламентація і повсякденна практика у: Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в 2-х томах 1 (2012).

Персональна сторінка

Степан Качараба очолює кафедру нової і новітньої історії зарубіжних країн у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Його наукові зацікавлення включають рух населення в Центральній Європі з особливим наголосом на українській еміграції у 19–20-му століттях і він викладає курс „Умови життя, насильство і демографічні зміни в модерній Центральній Європі” та веде науковий семінар в рамках магістерської програми з історії у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Освіта: Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю „історія” (1985).

Кваліфікація: Науковий ступінь кандидата історичних наук отримав у Львівському державному університеті імені Івана Франка в 1990 році, доктора історичних наук у цьому ж університеті в 2003 році.

Публікації: Є автором праць: Еміграція з Західної України (1919–1939) (2003), Етнодемографічний розвиток Галичини за умов австрійського панування у: Галичина: етнічна історія (2009), З Галичини до Америки: подорож українського емігранта (кінець ХIХ – початок ХХ ст.) у: Lwów: miasto-spoleczeństwo-kultura 9 (2014).

Персональна сторінка

Михайло Кріль є професором кафедри історії Центральної та Східної Європи у Львівському національному університеті імені Івана Франка і досліджує національне і культурне розмаїття габсбурзької Австрії та Австро-Угорщини. Викладає курс „Габсбурзька монархія як центральноєвропейська історія і ностальгія” та веде науковий семінар в рамках магістерської програми з історії у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Освіта: Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю „історія” (1979), навчався в аспірантурі (1980–1984) та докторантурі (1996–1999) у цьому ж університеті.

Кваліфікація: Науковий ступінь кандидата історичних наук отримав у Львівському державному університеті імені Івана Франка в 1985 році, доктора історичних наук в Інституті українознавства імені І. Крип’якевича НАН України в 2000 році.

Публікації: Є автором книг: Історія Центрально-Східної Європи (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2013), Історія Словаччини (2006), Слов’янські народи Австрійської монархії: освітні та наукові взаємини. 1772–1867 (1999).

Персональна сторінка
Мар’ян Мудрий є доцентом кафедри новітньої історії України у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Його наукові інтереси охоплюють українсько-польські взаємини у дев’ятнадцятому столітті і він викладає курс „Творення модерної Центральної Європи: Габсбурзька модернізація і слов’янська політика” в рамках магістерської програми з історії у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Освіта: Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю „історія” (1992), навчався в аспірантурі (1992–1995) та докторантурі (2001–2004) у цьому ж університеті.

Кваліфікація: Науковий ступінь кандидата історичних наук отримав у Львівському державному університеті імені Івана Франка в 1997 році.

Публікації: Є автором праць: Powstanie styczniowe a środowisko gente Rutheni, natione Poloni w Galicji у: Powstanie styczniowe – odniesienia, interpretacje, pamięć (2013), Ewolucja stosunków polsko-ukraińskich w Galicji w drugiej połowie XIX wieku w świetle badań współczesnych historyków ukraińskich у: Widziane z zewnątrz 2 (2011), Poszukiwania tożsamości narodowej i pojęcie ojczyzny w dziewiętnastowiecznej Galicji (na przykładzie „gente Rutheni, natione Poloni”) у: „Duża i mała ojczyzna” w świadomości historycznej, źródłach i edukacji (2010).


Персональна сторінка
Тамара Полещук є доцентом кафедри історії Центральної та Східної Європи у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Займається історією Росії у дев’ятнадцятому – двадцятому століттях і викладає курс „Полагоджуючи з недавнім минулим: національна пам’ять і посткомуністичний перехід в Центрально-Східній Європі” в рамках магістерської програми з історії у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Освіта: Закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю „історія” (1980), навчалася в аспірантурі у цьому ж університеті (1983–1986).

Кваліфікація: Науковий ступінь кандидата історичних наук отримала у Львівському державному університеті імені Івана Франка в 1986 році.

Публікації: Є автором праць: Історія Росії ХІХ – початку ХХ століття (2008), Ukrainian-Russian relations in the context of mutual myths and stereotypes in: Przeglad stosunkow miedzynarodowych. The International Affairs Review 1(153) (2006), Російська громадська думка та український культурно-національний рух (1863-1876) у: Вісник Львівського університету. Серія історична 34 (1999).

Персональна сторінка
Роман Сирота є доцентом кафедри історії Центральної та Східної Європи у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Працює над вивченням Схід-Захід відносин з особливим наголосом на конструюванні Східної Європи в першій половині 20 ст. та викладає курс „Центральна Європа в міжнародних відносинах європейських держав від 1918 року до сучасності” в рамках магістерської програми з історії у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Освіта: Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю „історія” (1994), навчався в аспірантурі (1994–1997) та докторантурі (2006–2009) у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Кваліфікація: Науковий ступінь кандидата історичних наук отримав у Київському університеті імені Тараса Шевченка (Україна) в 1998 році.

Публікації: Є автором праць: “With a Strong Peace in View”: The Geopolitics of Eastern European Revolutions, 1918–1921, Reconsidered у: Harvard Ukrainian Studies 29 (2007), „The New Europe” і британський дискурс України 1916–1920 років: перепроектування Європи у: Записки Наукового товариства імені Шевченка 251 (2006), Ukrainian Studies in Interwar Great Britain: Good Intentions, Major Obstacles у: Harvard Ukrainian Studies 27 (2004–2005).

Персональна сторінка